സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിടുതൽ നൽകിയില്ല : അന്വേഷണം വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കോടതി

Leave a Comment